sesli chat

İslam Sohbet siteleri 2017

Sitemizin yayýn hayatýna sorunsuz devamý ve üzerine koyarak geliþmesi adýna tarafýmýza destek çýkan siteleri ifade etmektedir. Sponsor siteler, komþu siteler ve destekçi siteler olarak ta sözlüklerde geçmektedir. Günümüzde sesli chat internet ortamýnda yapýlan her türlü sosyal paylaþýmlar deðer kazanmaktadýr. Bildiðimiz gibi artýk bir çoðumuz alýþveriþ, oyun, gýda, yemek gibi ihtiyaçlarýmýzý evimizden çýkmadan telefon yada bilgisayarlarýmýz üzerinden halledebiliyoruz. Ýþte bu saatten sonra web sitelerinin hayatýmýzýn nasýl bir vazgeçilmezi olduðunu hepimiz çok iyi anlamýþ olmamýz gerekiyor.

Bu ihtiyaçlarýn sorunsuz saðlanmasý için her sitenin maddi desteðe ihtiyacý olmaktadýr. Bunlarýn baþýnda gelen hosting ücretleri, yýllýk domain masraflarý en bilinenler arasýndadýr. Masraflarýn karþýlanmasý için bizler de nur sitelerimiz adý altýnda bizlere katkýda bulunan dost sitelerimizi sizlere tanýtma gereði duyduk. Bize duymakta olduðunuz güveni hiç düþünmeden burada paylaþýmda bulunmuþ olduðumuz sitelerimize de gösterebilirsiniz.

Site Tanýtýmý Nasýl Yapýlmalý?
Öncelikle her bir site için özel oluþturulmuþ (özgün) bir site logosuna ihtiyaç vardýr. Logonuzun hemen peþi sýra; sitenizi temsil edecek, týklanmasýný saðlayacak güçlü bir tanýtým yazýsý hazýrlamanýz gerekiyor. Bunlardan sonraki iþlemler için onay verilmek üzere editör arkadaþlarýn ilgisine sunabilirsiniz.

Hangi siteler kabul edilmez?

Warez ve kaçak yayýn yapan web siteleri,
Yetiþkin içerik barýndýran tüm siteler,
E-Ticaret üzerine kurulmuþ olan kýsmý siteler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sesli Chat sesli chat Seslichat homeko serverlar homeko homeko serverlar pvp serverler pvp serverlar knight online pvp serverler